מדיניות פרטיות

אס.אר. אקורד בע"מ, ח"פ 520038670 (להלן: "החברה") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים בשירותיה (להלן ביחד: "המשתמש" או "המשתמשים"), לרבות באמצעות סניף החברה בכתובת: קלאוזנר 10 רמלה, בית צים, מיקוד: 7243224  (להלן: "הסניף") ואתר האינטרנט אותו היא מנהלת ומפעילה בכתובת: https://sr-accord.com/ (להלן: "האתר").

מדיניות פרטיות זו  מסדירה את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת בסניף ובאתר.

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים בסניף ובאתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.

 

המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה במסגרת הסניף והאתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

 

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

 

1.              מהו מידע?

במדיניות זו משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש בסניף, באתר או בשירותים הכלולים בהם, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

 

2.              המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש  

2.1.                  מידע שהמשתמש מוסר לחברה;

2.2.                  מידע שמתקבל אצל החברה מהמשתמש ומצדדים שלישיים בקשר עם השירותים שמעניקה החברה;

2.3.                  באמצעות שימוש בשירותי החברה.

 

3.              המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש

החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):

3.1.                  שם מלא;

3.2.                  מספר זיהוי;

3.3.                  טלפון;

3.4.                  טלפון נייד;

3.5.                  דוא"ל;

3.6.                  תאריך לידה;

3.7.                  כתובת;

3.8.                  מספר חשבון בנק ופרטי חשבון;

3.9.                  מידע פיננסי לרבות הכנסות, שכר, מידע כלכלי, מידע פנסיוני, מידע אודות נכסים, הסטוריית פרעונות;

3.10.              מצב משפחתי ומידע אודות בני משפחה;

3.11.              מידע אודות השכלה, תעסוקה, ניסיון מקצועי;

3.12.              הקלטות אודיו או וידאו;

3.13.              מידע אודות מושכי שקים ו/או ערבים לחוב;

3.14.              כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש;

3.15.              מידע שהחברה נדרשת לשמור על פי דין;

 

4.              מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע  ("המטרות")?

החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

(1) כדי ליצור קשר עם המשתמש, לרבות באמצעות משלוח הודעות; (2) כדי להפעיל, להעניק ולשפר את השירותים השונים המסופקים על ידי החברה, לרבות העמדת מימון, ניכיון שיקים, הלוואות, פעולות פיננסיות, פעילויות ושירותים נוספות; וכן כדי לבחון התקשרות עם מי מלקוחות החברה, על בסיס קבלת מידע לגבי המשתמש; (3) כדי לשמור ולהגן על המידע, הקניין והנכסים של החברה, ובין היתר הגנה מפני דליפה של סודות מסחריים, שמירה על מידע של החברה, הגנה על אינטרסים של החברה ושל לקוחותיה ובין היתר אינטרסים כלכליים, ביטחוניים ואחרים; (4) לצורך ס8טטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון; (5) לצורכי ניהול הפעילות העסקית של החברה ופעולה בהתאם לדין, לכללי מדיניות של החברה ונהליה הפנימיים, כולל אלה הקשורים לעריכת ביקורות, ניהול ספרים (חשבונות), מימון וניהול חשבונות, חיובים, גבייה ומערכות ניהול מידע; (6) לצורכי מימוש בטחונות, ערבויות אישיות, פירעון שיקים, נקיטת הליכי גבייה וכיוב'; (7) התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות בקשר עם פעילותה של החברה או בקשר עם התקשרויות עם צדדים שלישיים; (8) לשם פיתוח, תפעול ותחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו; (9) על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש; (10) לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים, לרבות אך לא רק, ברשת האינטרנט ועשויים להתאים להעדפותיהם; (11) לצרכים פנימיים של החברה; (12) לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

 

5.              העברה של המידע

5.1.                  החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.

5.2.                  העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

5.3.                  החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

5.3.1.                     צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים, ובין היתר רואי החשבון של החברה, רשויות בהתאם להוראות הדין החל על החברה, לרבות רשויות המס ורשויות וגופים ממשלתיים נוספים, הכוללים בין היתר אך לא רק, רשות האכיפה והגביה וכיוב', חברות הקבוצה, שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.

5.3.2.                     אם תתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.

5.3.3.                     בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.

5.3.4.                     במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות בסניף ו/או באתר ו/או בתכניהם, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.

5.3.5.                     אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.

5.3.6.                     אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש בשירותי החברה לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

5.3.7.                     בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

5.4.                  החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימוש בשירותי החברה, לרבות בסניף ובאתר, מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.

5.5.                  מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לספקי שירות לרבות בכל הקשור לאיסוף המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד.

 

6.              אבטחת מידע

6.1.                  החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

6.2.                  החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד, אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 15 למדיניות הפרטיות.

 

 

7.              הגבלת אחריות

החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.

 

8.              תקופת החזקה של המידע

החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 

9.              מידע על אנשים אחרים  

אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

 

10.          זכות עיון ותיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 14 למדיניות פרטיות זו להלן.

 

11.          הדין החל וסמכות השיפוט

11.1.              התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הפרטיות, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר ו/או בשירותי החברה, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

11.2.              סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש בשירותי החברה, לרבות באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

 

12.     שינויים ועדכונים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש בשירותי החברה בסניף ו/או באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת, לרבות לשינויים.

 

 

 

13.     שונות

13.1.              המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

13.2.              אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

14.     יצירת קשר

ככל שלמשתמש ישנן שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות אל מר איתמר בורשטיין, עו"ד באמצעות דואר אלקטרוניitamar@sr-accord.com  או בטלפון 08-9158205.

 

 

מעודכן לחודש ספטמבר 2023.