הודעות לתקשורת

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

חברת האשראי החוץ בנקאי פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2021

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג'
23 ביולי, 2024 , בשעה 14:00 , במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' מדרך מנחם בגין 37 (בית רובינשטיין, קומה 12), תל אביב.
על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים:
1 . דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 .
2 . אישור מינויו של משרד רואי החשבון זיו האפט BDO כרואי החשבון המבקרים של החברה החל ממועד אישור
האסיפה ועד למועד כינוס ה אסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
בהתאם להמלצת ועדת הביקורת כפי שתינתן, וזאת חלף משרד רואי החשבון הנוכחי, משרד שטיינמץ עמינח
ושות'.
3 . מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדח"צים), ה"ה יוחנן דנינו, זהבית כהן, יאיר פודים,
אברהם בניהו, חגי ישראלוביץ, אודי (יהודה) ניר, דוד כהן וגיל הוכבוים, כולם לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים
באסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ג', 25 ביוני 2024 .
אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ג', 30 ביולי 2024 , באותה השעה ובאותו המקום.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ( 10 ) ימים לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
לפרטים נוספים, ראו ד יו וח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 17 ב יוני 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-061069 )
והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל
אביב: http://maya.tase.co.il .
בכבוד רב,
אס.אר. אקורד בע"מ